aktualizované: 21.08.2018 09:26:57 

BOJNÁK ŠTEFAN

MOJE PORTFOLIO


Na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove vyučujem od roku 2005. Orientujem sa prevažne na vyučovanie občianskej náuky., pričom sa snažím do vyučovacieho procesu implementovať inovačné prvky. Výsledky svojej práce sa pokúšam konfrontovať i s prácou kolegov.

Úspechy:

2008 - 1. miesto v súťaži Cena Slovak Telekom

 

 

víťaznú prácu si môžete prečítať tu: http://www.cenast.sk/sk/Kniznica-prac/2008/Multimedialny-pracovny-zosit-a-jeho-vyuzitie-na-hodinach-filozofie.st


2009 - 2. miesto v súťaži Cena Slovak Telekom

úspešnú prácu si môžete prečítať tu: http://www.cenast.sk/sk/Kniznica-prac/2009/Digitalna-on-line-ucebnica-obcianskej-nauky-v-druhom-rocniku-gymnazia.st


2012 - Cena Vladímíra Jochmanna pro učitele - Labyrint světa

 

ocenenú prácu si môžete prečítať tu: http://www.vnjh.cz/labyrint-sveta/minule-rocniky/rocnik-20112012

Autorstvo a spoluautorstvo prác:

Bojnák Š., Brdárska A., Daneková E., Paštrnáková A., Tanító V., Folkman Š.: Maturitné zadania z občianskej náuky/náuky o spoločnosti. Metodicko-pedagogické centrum. Banská Bystrica, 2007, ISBN 978-80-8041-526-6

Spoluautor metodickej príručky v rámci projektu "Samospráva sa neriadi sama". http://vzdelavanie.odkazprestarostu.sk/o-projekte/

Iná publikačná činnosť:

Bojnák Š.: IKT - jedinečná príležitosť učiť filozofiu atraktívne. Učiteľské noviny. 5.10. 2009

Bojnák Š.: Učiteľstvo je povolanie. Poslaním šermujú len politici. Magazín Pravdy. http://ozene.zoznam.sk/cl/100289/259220/Ucitelstvo-je-povolanie--Poslanim-sermuju-len-politici

Štefan Bojnák – Súťažná esej na tému: Ako môže gymnázium vyvážene rozvíjať schopnosti a charakter mladých ľudí. http://www.uspesnaskola.sk/ako-moze-gymnazium/

Vzdelávacie aktivity:

2007 - multiplikátor tvorby testov pre spoločenskovedné predmety. 


Vybrané absolvované vzdelávania

2001 - Výcvikovo-vzdelávací kurz v skupinových formách preventívnej práce s deťmi a mládežou "Otvor svoje srdce".

2005 - Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa.

2006 - Ako posilňovať ľudské práva na škole.

2007 - Rozvoj efektívnych nástrojov kariérneho poradenstva na stredných školách.

2007 - Vzdelávanie multiplikátorov pre tvorbu testov.

2010 - Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe na gymnáziu.

2010 - Výchova k ľudským právam v školách.

2011 - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese.

2012 - Projektové vyučovanie v edukačnom procese.

2012 - Letná škola Moderných učiteľov.

2013 - Interaktívna tabuľa v edukačnom procese.

2013 - Použitie interaktívne technológií vo vyučovacom procese.

2013 - Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole.

2014 - Inovácie v sebahodnotení školy.

2015 - Učíme (sa!) v globálnych súvislostiach - občianska náuka.


.

e.


TOPlist